1401-10-18

آشنایی با تکثیر و پرورش میگو

مقدمه: از  فعالیت های عمده و اساسی که طی چند سال اخیر در سطح شیلات مطرح بوده است فعالیت های بخش پرورش آبزیان و به ویژه […]
1403-02-02

اهمیت بکار گیری سینی‌های غذادهی در مدیریت استخرهای پرورش میگو

ساختار و تعداد مناسب سینی‌ها به‌طورمعمول، سینی‌های غذادهی به اشکال مدور و یا مربعی شکل با مساحت تقریبی 0.6-0.4 مترمربع با قابی از جنس فلز، پلیمرهای […]