غذای میگو وانامی

        در پرورش میگو به طور متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمام شده میگو مربوط به غذا می باشد.یک غذای مناسب باعث تضمین تولید خوب در پرورش میگو می شود. کیفیت مناسب غذای میگو و برنامه غذادهی متناسب با بازماندگی استخرها باعث رشد خوب میگوها و تولید بالا در پرورش میگو می شود. کارخانه های تولید غذای میگو دارای آزمایشگاههای کنترل کیفی مجهزی می باشند که مرتب وضعیت غذا کنترل می شود. ومواد تشکیل دهنده غذا مرتب آنالیز می شود. مراحل تولید پلت غذا و مواد تشکیل دهنده غذا در دستیابی به تولید یک غذای خوب بسیار حائز اهمیت می باشند.

انتخاب صحیح غذای میگو وکنترل غذادهی ومتعاقب آن کاهش ضریب غذادهی (F.C.R) برای پرورش میگو ضروری به نظر می رسد.

کارخانه های تولید غذای میگو دارای آزمایشگاههای کنترل کیفی مجهزی می باشند که مرتب وضعیت غذا کنترل می شود. ومواد تشکیل دهنده غذا مرتب آنالیز می شود. مراحل تولید پلت غذا و مواد تشکیل دهنده غذا در دستیابی به تولید یک غذای خوب بسیار حائز اهمیت می باشند.

مشخصه های غذا

وضعیت فیزیکی غذا

۱.هم اندازه بودن پلت ها و ورنگ مناسب.
۲.زمانی که غذا با دست برداشته می شود نباستی خاکه غذا به دست بچسبد.
۳.عدم شناور ماندن پلت بر روی آب.
۴.سطح پلت غذا بایستی صاف باشد.
۵.کیسه غذا نبایستی پاره یا سوراخ باشد.
۶.غذا دارای بوی مناسب باشد بوی کپک زدگی نداشته باشد.
۷.پلت غذا خشک وعاری از رطوبت باشد.
۸.عاری از کپک زدگی باشد.

ماندگاری در آب

۱.غذای با کیفیت مناسب معمولا بین ۳-۲ ساعت در آب حالت خود را حفظ کرده و از هم باز شدن پلت هم به آرامی صورت می گیرد.
۲.غذای با ماندگاری بالای ۸ ساعت در آب برای غذادهی مناسب نیست.
۳.غذای با ماندگاری کم در آب مدیریت غذادهی را مختل کرده وکیفیت کف استخر را نیز خراب می کند.
۴.وضعیت ماندگاری پلت در آب بعد از ۳۰ دقیقه که از ریختن غذا در گذشته باشد قابل مشاهده می باشد.
۵.اگر بعد از غذادهی میگو به سمت میگو آمده وغذا را گرفته ،نشان دهنده مناسب بودن ماندگاری پلت در آب می باشد.
۶.می توان میزان کیفیت غذاهای گوناگون را با از هم پاشیده شدن یا نشدن بعد از غذادهی تشخیص داد غذاهایی که در اولین مرحله چک کردن سینی های غذادهی خورده شده اند از جذابیت وکیفیت مناسبتری برخوردار می باشند.

سالم بودن غذا

غذای مورد استفاده باید دارای کیفیت بالا و عاری از توکسین یا مواد شیمیایی خطرناک باشد.
۲.غذای با ماندگاری بالای ۸ ساعت در آب برای غذادهی مناسب نیست.
۳.غذای با ماندگاری کم در آب مدیریت غذادهی را مختل کرده وکیفیت کف استخر را نیز خراب می کند.
۴.وضعیت ماندگاری پلت در آب بعد از ۳۰ دقیقه که از ریختن غذا در گذشته باشد قابل مشاهده می باشد.
۵.اگر بعد از غذادهی میگو به سمت میگو آمده وغذا را گرفته ،نشان دهنده مناسب بودن ماندگاری پلت در آب می باشد.
۶.می توان میزان کیفیت غذاهای گوناگون را با از هم پاشیده شدن یا نشدن بعد از غذادهی تشخیص داد غذاهایی که در اولین مرحله چک کردن سینی های غذادهی خورده شده اند از جذابیت وکیفیت مناسبتری برخوردار می باشند.

جذابیت

زمانی که غذای با کیفیت مناسب خورده می شود ،باید طعم روغن ماهی تازه داشته باشد که این نشان دهنده استفاده از روغن ماهی خوب و کیفیت مناسب تولید غذا می باشد.

اندازه پلت ها

اندازه پلت ها بایستی با اندازه غذای مورد نیازسایز های مختلف میگو یکسان باشد میگوی کوچکتر نیاز به پلت های کوچکتر ومیگوهای بزرگتر نیاز به پلت های بزرگتر دارد.

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک میگو

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007