واحد تولید

این واحد متشکل از سیستم پخت و پرس پلت شرکت و همچنین مجهز به میکسرهای مدرن با میکس و یکنواختی بالای ذرات و نیز مجهز به تکنولوژی اکسترودر دو شفت می باشد که این مجموعه دستگاهها باعث تولید و عرضه محصولی با کیفیت مطلوب می گردد .