فاصله سایت های پرورش میگو
استان بوشهر تا کارخانه لیان

بوشهر فاصله به کیلومتر
بویرات 494
بندر ریگ 270
رودشور شمالی و جنوبی 494
شیف غربی و شرقی 270
دلوار 1 و2 494
مند 270
بندر دیر 494

فاصله سایت های پرورش میگو
استان هرمزگان تا کارخانه لیان

هرمزگان فاصله به کیلومتر
بندر مقام 340
بندر چارک 435
بندر لنگه .
سایه خوش 555
جزیره هنگام 640
بندر کلاهی 805
سیریک 862
کزی 919
بندرجاسک 494
تیاب شمالی و جنوبی 797

فاصله سایت های پرورش میگو
استان خوزستان تا کارخانه لیان

خوزستان فاصله به کیلومتر
چوبیده 494
هندیجان 270

فاصله سایت های پرورش میگو
استان سیستان و بلوچستان تا کارخانه لیان

سیستان و بلوچستان فاصله به کیلومتر
گواتر 1440