پرورش متراکم
سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو
1401-10-18
مديريت غذادهی ميگو و تأثیر آن بر کيفيت آب مزارع پرورش میگو
1403-02-26

اهمیت بکار گیری سینی‌های غذادهی در مدیریت استخرهای پرورش میگو

ساختار و تعداد مناسب سینی‌ها

سینی‌های غذادهی به اشکال مدور و یا مربعی شکل هستند. مساحت تقریبی 0.6-0.4 مترمربع با قابی از جنس فلز، پلیمرهای صنعتی و یا در اشکال سنتی از جنس چوب نظیر ساقه بامبو ساخته می‌شود.

در پیرامون این قاب، برای جلوگیری از فرار میگوها دیواره‌ای به ارتفاع 10 سانتی‌متر در نظر گرفته و اطراف آن با تور دارای چشمه 1mmپوشانده می‌شود.

سینی‌های غذادهی و اشکال آن

سینی‌های غذادهی مربعی و دایره ای

پس از توزیع غذا بسته به­ روش مدیریت سینی، سن میگو و میزان غذای داده‌شده، درصدی از مقدار غذای همان وعده در سینی‌ها ریخته می‌شود. پس از مدتی مشخص، وضعیت مصرف غذا بررسی و در خصوص تنظیم جیره در وعده‌های بعد تصمیم گرفته‌شده و هم‌زمان، کیفیت غذا، سلامت میگوها و … نیز موردتوجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.

زمان مناسب بررسی سینی‌های غذادهی

موعد مناسب جهت آغاز بررسی سینی‌ها از روز 30 پرورش (پس از خاتمه دوره جیره کور) می‌باشد. گاهی پرورش‌دهندگان در هفته اول نخست پرورش یک یا دو عدد سینی را در محل خروجی قرار میدهند تا وضعیت رشد و روده میگوها را کنترل نمایند.

بررسی سینی‌های غذادهی حداقل در دو وعده تغذیه صبح و عصر انجام شود.

در خصوص تعداد مناسب سینی در استخرهای پرورش بطور معمول جدول زیر توصیه میگردد:

تعداد سینی‌های غذادهی

مدیریت سینی‌های غذادهی

کارایی سینی‌های غذادهی، بستگی تام به دو عامل مقدار غذای قرار داده‌شده در هر سینی و زمان بررسی سینی دارد. بروز اشتباه در هریک از عوامل یادشده، منجر به غذادهی بیش‌ازحد (کاهش کارایی تغذیه) و یا غذادهی کمتر از حد موردنیاز (کاهش رشد) خواهد گردید.

عوامل موثر در بررسی سینی های غذادهی

 • اندازه و سن میگو بر زمان بررسی سینی‌ها تأثیرگذار است.
 • مساحت استخر بر زمان بررسی سینی‌ها مؤثر می‌باشد.
 • عدم رعایت مقدار مناسب غذای درون سینی می‌تواند به بروز مشکل در تنظیم جیره (غذادهی کمتر و یا بیشتر از حد موردنیاز) منجر گردد.
 • پایداری و قوام غذا در آب، بر زمان بررسی غذا مؤثر می‌باشد.
 • جذابیت و خوش‌خوراکی غذا، زمان مصرف غذای درون سینی را کاهش می‌دهد.
 • میزان غذای مصرف‌شده
 • کیفیت غذا
 • رنگ مدفوع و روده
 • سلامت میگو
 • وضعیت پوست‌اندازی
 • تعداد میگوی درون سینی

 

میزان پیشنهادی غذا و زمان بررسی سینی بر اساس اندازه خوراک

بررسی کیفیت غذا

در این زمینه می‌توان به امکان مشاهده و کنترل وضعیت قوام غذا و نشت مواد مغذی (به‌صورت لایه‌های چربی) از ذرات غذا اشاره کرد.

بررسی سلامت میگو

با بررسی سینی‌های غذادهی امکان بررسی وضعیت سلامت میگوها از طریق مشاهده زوائد، رنگ و اندازه هپاتوپانکراس، وضعیت آب‌شش‌ها، وضعیت پوسته، وجود ناهنجاری‌های ریختی، امکان وجود لکه یا خراش بر روی پوسته در بخش شکمی و یا سرسینه، وجود یا عدم تلفات، رنگ عضله، بررسی وجود ناخواسته‌ها و …و مقایسه مشاهدات با الگوی میگوهای سالم فراهم می‌گردد.

ملاحظاتی در خصوص به‌کارگیری و مدیریت سینی‌های غذادهی

ازآنجاکه تراکم غذای ریخته شده در سینی‌های غذادهی، بسیار بالاتر از میزان غذای توزیع‌شده در واحد سطح استخر می‌باشد، امکان فساد سطح زیرین سینی به‌واسطه باقی ماندن غذای خورده نشده، بسیار زیاد خواهد بود.

لذا لازم است مدیران مزارع پرورش همواره این نکته را در نظر داشته و در جهت پاک‌سازی این ابزار و سطح زیرین و محیط اطراف آن اهتمام ورزند. خالی شدن سریع سینی‌های غذادهی همیشه نشان‌دهنده لزوم افزایش غذا نمی‌باشد.

در این زمینه توجه به بستر استخر و امکان وجود ناخواسته‌ها نیز ضروری است.

بهتر است قرار دادن غذا در سینی‌ها، پس از توزیع غذا در سطح استخر انجام شود در غیر این صورت، با مصرف سریع غذای موجود در سینی، امکان بروز خطا در تفسیر مشاهدات افزایش خواهد یافت.

نگارنده: فرزانه امانی کارشناس ارشد شیلات