1403-03-22

باکتریوفاژ

پرورش آبزيان يكي از سريع الرشدترين صنايع توليد مواد غذايي مي‌باشد و پروش ميگو با رشد سالانه 16/8 درصد از جمله اين صنايع می‌باشد. بر اساس […]