1403-03-08

فاکتورهای اصلی آب در پرورش ماهی

کیفیت آب استخر پرورش ماهی با توجه به اجرای آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین، تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه استخر پرورش ماهی نیاز به […]