1401-10-18

ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو

مقدمه اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه در شرایط پرورشی در ایران است. اگر اکسیژن محلول پائین باشد میگو به خوبی […]