1401-10-18

آشنایی با تکثیر و پرورش میگو

مقدمه: از  فعالیت های عمده و اساسی که طی چند سال اخیر در سطح شیلات مطرح بوده است فعالیت های بخش پرورش آبزیان و به ویژه […]
1401-10-18

نکات مورد توجه برای پرورش گونه وانامی

الف: در هچری و مراکز تکثیر میگو : 1-     تنها مولدین SPF بایستی از مراکز معتبر دیگر آورده شود. 2-     اجازه تکثیر بایستی به 1 یا […]
1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

  برنامه برداشت میگو: برداشت میگو در زمان صحیح و اندازه صحیح میگو برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو  […]