1401-10-18

تکثیر و پرورش میگو

 تکثیر و پرورش موفق نیازمند رعایت اصول زیر است: الف. در هچری و مراکز تکثیر میگو   مولدین SPF بایستی از مراکز تکثیر معتبر آورده شود. […]
1403-02-02

اهمیت بکار گیری سینی‌های غذادهی در مدیریت استخرهای پرورش میگو

ساختار و تعداد مناسب سینی‌ها سینی‌های غذادهی به اشکال مدور و یا مربعی شکل هستند. مساحت تقریبی 0.6-0.4 مترمربع با قابی از جنس فلز، پلیمرهای صنعتی […]