1403-04-04
بیومتری در مزارع پرورش میگو

بیومتری یا زیست سنجی میگو و اهمیت آن در استخرهای خاکی پرورشی

مقدمه بیومتری یا زیست‌سنجی دوره‌ای میگوهای پرورشی یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در طول دوره تولید محصول می‌باشد. هدف از نمونه‌گیری در آبزی‌پروری هدف از نمونه‌گیری […]