1403-04-03
خرچنگ های موجود در استخرهای پرروش میگو

خرچنگ‌های ویولن‌زن Uca Ocypididae و کنترل آن‌ها در استخرهای پرورش میگو

مقدمه ازجمله خرچنگ‌های مشاهده‌شده در سایت‌های پرورش میگو، خرچنگ ویولن‌زن متعلق به جنس Uca و از خانواده Ocypididae می‌باشند. در بسترهای ساحلی زندگی می‌کنند و از […]