1403-04-07

رشد شدید جلبک‌ها و کنترل آن در مزارع میگو

رشد شدید جلبک‌ها رشد شدید جلبک‌ها در حوضچه‌های پرورش میگو دلایل متنوعی دارد. مدیریت ضعیف خوراک تجمع باقیمانده مواد غذایی در بستر حوضچه مدفوع میگو در […]