1401-10-18

پوست اندازی میگو

پوست اندازی میگو پوست اندازی یکی از مراحل بنیادین برای رشد در بندپایان است. این فرایند یکی از جنبه‌های مهم فیزیولوژی در سخت‌پوستان به‌ویژه میگو به‌شمار […]