1403-02-30

سندروم و بیماری آبشش سیاه در میگو

بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو (Black gill syndrome) بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو بیشتر به فاکتورهای محیطی آب مربوط است. سیاه شدن آبشش به […]