1401-10-15

مدیریت غذادهی در پرورش میگو

مدیریت غذادهی در کنار طراحی استخرها، موقعیت مکانی مزرعه، کیفیت آب و سلامت بچه میگوها از اهمیت بالایی در پرورش میگو برخوردار است. عوامل مؤثر بر […]