1403-03-26

ماهی آفانیوس رقیب میگو در جذب اکسیژن و غذا در استخرهای پرورش

مقدمه ماهی آفانیوس از خانواده Cyprinodontidae، در آب‌های کم‌عمق ساحلی و خور-مصب ها، از دریای مدیترانه، دریای عرب، دریای سرخ تا خلیج‌فارس گسترش دارد. شکل 1. […]