1403-03-22
اسیدهایی صفراوی و هپاتوپانکراس میگو

تاثیر اسیدهای صفراوی در جیره غذایی آبزیان و پیشگیری از بیماری

مقدمه هپاتوپانکراس یکی از مهمترین ارگان‌های متابولیسمی و سم زدایی در میگوها می‌باشد که معمولاً تحت تأثیر استرس‌های محیطی، تهاجم عوامل بیماری‌زا، هضم بیش‌ازحد و یا […]