1401-10-15

روش‌های غذادهی میگو

رفتارهای تغذیه‌ای میگو میگو اغلب برای تغذیه به کناره‌های استخر و در امتداد دایک‌ها می‌آیند. ازاین‌رو غذادهی در یک ماه اول در فاصله 10-1 متری شیب […]