1403-03-23
بیوفلاک در سیستم های پرورش آبزیان و میگو

پرورش میگو با سیستم بیوفلاک

مقدمه پرورش میگو دارای سه اصل اساسی و مهم است: تولید حداکثر آبزیان بدون استفاده از منابع اولیه مانند آب و زمین است. توسعه پایدار آبزی‌پروری […]