1403-03-16

تنوع و تغییرات رنگ آب در استخرهای پرورشی

مقدمه شفافیت آب یکی از دغدغه‌های اصلی در آبزی‌پروری است. شفافیت آب تحت تأثیر تراکم جلبک در آب و مقدار مواد جامد غیر جلبکی (به‌عنوان‌مثال، رسوبات […]