1403-03-22

اهمیت کاربرد جلبک‌های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

مقدمه جلبک‌های دریایی به خاطر خصوصیات منحصربه‌فردشان به‌صورت گسترده در بسیاری از جیره‌های آبزیان مورداستفاده قرار می‌گیرند. جلبک‌های دریایی به جهت دارا بودن منابع پروتئینی، معدنی […]