1403-03-07

دستگاه‌های غذاده خودکار مزارع پرورش میگو

استفاده از دستگاه‌های غذاده خودکار، سبب کاهش هزینه‌های تولید، بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی و نیز کاهش هزینه‌‌ها می‌شود.. کارایی دستگاه‌های غذاده خودکار دستگاه‌های غذاده […]