1403-03-20

بتائین در جیره غذایی آبزیان

در دهه 1860 ، شیمیدان آلمانی ، “شایبلر” ، یک پایه آلی جدید را از چغندرقند جدا کرد و آنرا “بتائین” نامید و ساختار آن را […]