1403-03-05

کنترل عارضه سرقرمزی در فرایندهای صید پرورشی

عارضه سرقرمزی یکی از مشکلات عمده در پرورش میگو باعث وجود آمدن رنگ نارنجی یا قرمز در بخش سروسینه است(شکل 1). این عارضه تأثیری بر سلامت، […]