1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

  برنامه برداشت میگو: برداشت میگو در زمان صحیح و اندازه صحیح میگو برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو  […]