1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

برداشت میگو در زمان و اندازه صحیح برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو به سایز مناسب بازار می‌رسد، پرورش‌دهندگان […]