1401-10-18

تکثیر و پرورش میگو

 تکثیر و پرورش موفق نیازمند رعایت اصول زیر است: الف. در هچری و مراکز تکثیر میگو   مولدین SPF بایستی از مراکز تکثیر معتبر آورده شود. […]