1403-03-20

مزایای استفاده از خروجی مرکزی در استخرهای پرورش میگو

استخرهای آبزی‌پروری دارای اکوسیستم پویا و پیچیده‌ای می‌باشند. پرورش آبزیان به‌شیوه مطلوب در این استخرها در صورت مدیریت مناسب چرخه مواد مغذی و پسماندهای دفعی موجود […]