1403-02-27

آماده سازی گام به گام استخرهای پرورش میگو

پرورش میگو یک فرایند به هم پیوسته و حساس است که اگر تمام مراحل آن از آغاز ( آماده سازی استخر) تا پایان (برداشت محصول ) […]