1401-10-15

روش‌های غذادهی میگو

رفتارهای تغذیه‌ای میگو میگو اغلب برای تغذیه به کناره‌های استخر و در امتداد دایک‌ها می‌آیند. ازاین‌رو غذادهی در یک ماه اول در فاصله 10-1 متری شیب […]
1401-10-15

مدیریت غذادهی در پرورش میگو

مدیریت غذادهی در کنار طراحی استخرها، موقعیت مکانی مزرعه، کیفیت آب و سلامت بچه میگوها از اهمیت بالایی در پرورش میگو برخوردار است. عوامل مؤثر بر […]
1401-10-18

پوست اندازی میگو

پوست اندازی میگو پوست اندازی یکی از مراحل بنیادین برای رشد در بندپایان است. این فرایند یکی از جنبه‌های مهم فیزیولوژی در سخت‌پوستان به‌ویژه میگو به‌شمار […]
1401-10-18

تکثیر و پرورش میگو

 تکثیر و پرورش موفق نیازمند رعایت اصول زیر است: الف. در هچری و مراکز تکثیر میگو   مولدین SPF بایستی از مراکز تکثیر معتبر آورده شود. […]