1401-10-18

ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو

اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه در شرایط پرورشی در ایران است. اگر تجمع اکسیژن محلول پائین باشد میگو به خوبی […]
1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

  برنامه برداشت میگو: برداشت میگو در زمان صحیح و اندازه صحیح میگو برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو  […]
1401-10-18

سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو

همگام با پیشرفت صنعت پرورش آبزیان، در ایران نیز تلاش هایی در حال انجام است تا سیستم پرورش میگو از حالت گسترده و نیمه متراکم به […]