1401-10-15

روش‌های غذادهی میگو

رفتارهای تغذیه‌ای میگو میگو اغلب برای تغذیه به کناره‌های استخر و در امتداد دایک‌ها می‌آیند. ازاین‌رو غذادهی در یک ماه اول در فاصله 10-1 متری شیب […]
1401-10-15

مدیریت غذادهی در پرورش میگو

مدیریت غذادهی در کنار طراحی استخرها، موقعیت مکانی مزرعه، کیفیت آب و سلامت بچه میگوها از اهمیت بالایی در پرورش میگو برخوردار است. عوامل مؤثر بر […]
1401-10-18

ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو

مقدمه اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه در شرایط پرورشی در ایران است. اگر اکسیژن محلول پائین باشد میگو به خوبی […]
1401-10-18
پرورش متراکم

سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو

در راستای تغییر سیستم پرورش به متراکم و فوق متراکم با حداقل تعویض آب در ابتدا می‍بایست با مفهوم سیستم میکسوتروفیک به عنوان مبنای پرورش متراکم […]