مدیریت غذادهی در پرورش میگو
1401-10-15

رفتارهای تغذیه‌ای میگو

میگو اغلب برای تغذیه به کناره‌های استخر و در امتداد دایک‌ها می‌آیند. ازاین‌رو غذادهی در یک ماه اول در فاصله 10-1 متری شیب دایک صورت می‌گیرد. زمانی که میگوها بزرگ‌تر شدند، محل غذادهی به میگو تغییرکرده و به سمت وسط استخر نزدیک‌تر می‌شود، پس بهتر است در استخرهای بزرگ‌تر از یک هکتار و استخرهای یک هکتاری با تراکم بالا برای غذادهی از قایق استفاده شود.

وعده‌های غذادهی در میگو

غذادهی در استخرهای پرورش میگو از دو وعده در روز شروع و با افزایش بیومس استخرها تعداد وعده‌های غذادهی به 4 الی 6 وعده افزایش می‌یابد؛ که البته در فصل‌های مختلف و تغییرات شرایط آب و هوایی و تغییر پارامترهای آب تعداد وعده‌های غذایی تغییر می‌کند. دلایل 6-4 وعده غذادهی در روز عبارت‌اند از:

 • باعث می‌شود مقدار غذا در هر وعده کمتر و تمامی غذا توسط میگو خورده شود و از باقی ماندن غذا در کف استخر و خراب کردن کف استخر جلوگیری می‌شود.
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی با کاهش مقدار ضایعات غذا.
 • کنترل غذادهی با استفاده از چک کردن سینی‌های غذادهی.

برای دست یافتن به نیاز واقعی غذایی میگو از طریق کاهش یا افزایش مقدار غذا در هر وعده غذایی می‌توان از جدول زیر به‌عنوان یک راهنمای بسیار مفید استفاده نمود.

 

البته در استفاده از سینی‌های غذادهی باید به نکات زیر توجه داشت:

 1. تنظیم عمودی غذادهی: در این روش مقدار غذا با کاهش یا افزایش بین %5 تا %10 غذای روزانه استخرها کنترل می‌شود. این‌یک روش مناسب برای کارشناس مستقر در مزرعه هست؛ اماشرایط آب‌وهوایی در این روش تأثیرگذار است.
 2. تنظیم افقی غذادهی: در این روش مقدار بین %2 تا %5 غذا برای تنظیم و تعدیل غذا در هرروز به‌صورت یکسان ممکن است کاهش یا افزایش یابد؛ که البته شرایط آب و هوایی در این روش نیز تعیین‌کننده است.
 3. استفاده از میان وعده غذایی: زمانی استفاده می‌شود که در میگوهای استخر اختلاف سایز مشاهده شود. در این روش حدود نیم ساعت بعد از غذادهیبا استفاده از تقریباً %20 غذای آن وعده، در استخر غذادهی می‌شود. این کار باعث می‌شود که میگوهای ریز که در مرحله اول غذادهی تغذیه نکرده، نیز تغذیه کنند و کم‌کم اختلاف سایز از بین برود.
 4. فاکتور‌های مؤثر در کنترل سینی‌های غذادهی
عوامل زیر می‌تواند در خورده شدن غذا در سینی‌های غذادهی و کنترل  آن تأثیرگذار باشد:
 • اندازه و طراحی سینی غذادهی.
 • درصد غذای ریخته شده در سینی و زمان چک کردن آن.
 • نحوه غذا ریختن در سینی غذادهی.
 • سرعت قرار دادن سینی غذادهی در آب.
 • روش غذادهی.
 • میانگین وزنی میگو
 • تراکم و تعداد سینی غذادهی در استخر.
 1. اندازه سینی غذادهی: سینی‌های غذادهی در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند. به تعدادی از اندازه‌های سینی غذادهی در زیر اشاره می‌شود.

مقادیر فوق ماکزیمم غذایی است که می‌توان با توجه به مساحت هر سینی غذادهی در آن‌ها ریخت. این مقدار غذا با توجه تعداد سینی‌های موجود در استخر متفاوت است. مثلاً مقدار غذایی که در سینی‌های استخری که دارای 4 سینی غذادهی است با استخرهایی که 6 سینی غذایی دارد متفاوت است.

چگونگی کنترل غذادهی با توجه به مشاهدات سینی غذادهی

غذادهی مزارع پرورش میگو