مدیریت غذادهی در پرورش میگو
1401-10-15

غذادهی معمولا به صورت پخش کردن غذا در استخر انجام می شود. میگوهای کوچک اغلب برای تغذیه به کناره های استخر و در امتداد دایکها می آیند. از اینرو غذادهی در یک ماه اول در فاصله 10-1 متری شیب دایک صورت می گیرد. زمانی که میگو ها بزرگتر شدند ،محل غذادهی تغییر کرده و به سمت وسط استخر نزدیکتر می شود ،پس بهتر است در استخرهای بزرگتر از یک هکتار و استخرهای یک هکتاری با تراکم بالا برای غذادهی از قایق استفاده شود.

غذادهی در استخرهای پرورش میگو از دو وعده در روز شروع و با افزایش بیومس استخرها تعداد وعده های غذادهی به 4 الی 6 وعده افزایش می یابد.که البته در فصل های مختلف و تغییرات شرایط آب و هوایی و تغییر پارامترهای آب تعداد وعده های غذایی تغییر می کند. دلایل 6-4 وعده غذادهی در روز عبارتند از:

 • باعث می شود مقدار غذا در هر وعده کمتر وتمامی غذا توسط میگو خورده شودو واز باقیماندن غذا در کف استخر وخراب کردن کف استخر جلوگیری می شود.
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی با کاهش مقدار ضایعات غذا.
 • کنترل غذادهی با استفاده از چک کردن سینی های غذادهی.

برای دست یافتن به نیاز واقعی غذایی میگو از طریق کاهش یا فزایش مقدار غذا در هر وعده غذایی می توان از جدول زیر به عنوان یک راهنمای بسیار مفید استفاده نمود.

 

تمام غذای موجود در سینی های غذادهی خورده شده است.

مقدار غذا %10 افزایش یابد.

بین %75 تاکمتر از%100 غذا  ی سینی ها خورده شده باشد.

برای 3 روز مقدار غذ ثابت می ماند.

بالای %50 تا کمتر از%75 غذای سینی ها خورده شده باشد.

حدود %5 غذا کاهش پیدا می کند.

بالای %25 تا کمتر از %50 غذا خورده شده باشد.

حدود %10غذا کاهش پیدا می کند.

بین %1 تا %25 غذا خورده شده باشد.

حدود %20غذا کاهش پیدا می کند.

همه غذای موجود در سینی های غذادهی خورده نشده باشد.

وعده غذایی بعدی حذف ومقدار کل غذا %40 کاهش یابد.

 

البته در استفاده از سینی های غذادهی باید به نکات زیر توجه داشت:

 1. تنظیم عمودی غذادهی: در این روش مقدار غذا با کاهش یا افزایش بین %5 تا %10 غذا ی روزانه استخرها کنترل می شود. این یک روش مناسب برای کارشناس مستقر در مزرعه می باشد. اما  شرایط آب وهوایی در این روش تاثیر گذار است.
 2.  تنظیم افقی غذادهی: در این روش مقدار بین %2تا%5 غذا برای تنطیم وتعدیل غذا در هر روز  به صورت یکسان ممکن است کاهش یا افزایش یابد.که البته شرایط آب وهوایی در این روش نیز تعیین کننده است.
 3. استفاده از میان وعده غذایی: زمانی استفاده می شود که در میگوهای استخر اختلاف سایز مشاهده شود. در این روش حدود نیم ساعت بعد از غذادهی  با استفاده از تقریبا %20 غذای آن وعده ،در استخر غذادهی می شود. این کار باعث می شود که میگوهای ریز که در مرحله اول غذادهی تغذیه نکرده ،نیز تغذیه کنند وکم کم اختلاف سایز از بین برود.
 4. فاکتورهای موثر در کنترل سینی های غذادهی:

عوامل زیر می تواند در خورده شدن غذا در سینی های غذادهی و کنترل  آن تأثیر گذار باشد:

 • اندازه وطراحی سینی غذادهی.
 • درصد غذای ریخته شده در سینی و زمان چک کردن آن.
 • نحوه غذا ریختن در سینی غذادهی.
 • سرعت قرار دادن سینی غذادهی در آب.
 • روش غذادهی.
 • میانگین وزنی میگو
 • تراکم وتعداد سینی غذادهی در استخر.

5-اندازه سینی غذادهی: سینی های غذادهی در اندازه های مختلف ساخته می شوند. به تعدای از اندازه های سینی غذادهی در زیر اشاره می شود.

اندازه

مساحت

حداکثر گنجایش غذا

0.5متر*0.5متر

0.25 متر مربع

300 گرم

0.7متر*0.7متر

0.49 متر مربع

700 گرم

1 متر*1 متر

1 متر مربع

1000 گرم

مقادیر فوق ماکزیمم غذایی است که می توان با توجه به مساحت هر سینی غذادهی در آنها ریخت. این مقدار غذابا توجه تعداد سینی های موجود در استخر متفاوت است . مثلا مقدار غذایی که در سینی های استخری که دارای 4 سینی غذادهی است با استخرهایی که 6 سینی غذایی دارد متفاوت است.

چگونگی کنترل غذادهی با توجه به مشاهدات سینی غذادهی

وضعیت  تغذیه

عکسل العمل (بعد از روز40 پرورش)

همه سینی های غذادهی بعد از 1.5 ساعت خالی باشد.

غذابه مقدار%10 برای روز بعد افزایش یابد.

%75 سینی های غذادهی بعد از 1.5 ساعت خالی باشد.

غذابه مقدار%5 برای روز بعد افزایش یابد.

%50 سینی های غذادهی بعد از 1.5 ساعت خالی باشد.

غذا برای روز بعد ثابت بماند.

%0-1 سینی های غذادهی بعد از 1.5 ساعت خالی باشد.

برای روز بعد غذا %10 کاهش یابد..