پرورش متراکم
سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو
1401-10-18
مديريت غذادهی ميگو و تأثیر آن بر کيفيت آب مزارع پرورش میگو
1403-02-26

اهمیت بکار گیری سینی‌های غذادهی در مدیریت استخرهای پرورش میگو

ساختار و تعداد مناسب سینی‌ها

به‌طورمعمول، سینی‌های غذادهی به اشکال مدور و یا مربعی شکل با مساحت تقریبی 0.6-0.4 مترمربع با قابی از جنس فلز، پلیمرهای صنعتی نظیر پلی‌اتیلن و PVC و یا در اشکال سنتی از جنس چوب نظیر ساقه بامبو ساخته می‌شود. در پیرامون این قاب، اکثراً به‌منظور جلوگیری از فرار میگوها دیواره‌ای به ارتفاع 10 سانتی‌متر در نظر گرفته و کل سطح تحتانی و دیواره‌های حائل، با تور دارای چشمه 1 میلی‌متری پوشانده می‌شود.

سینی مربعی و دایره ای

پس از توزیع غذا در سطح استخر، بسته به­ روش مدیریت سینی، سن میگو و میزان غذای داده‌شده، درصدی از مقدار غذای همان وعد در سینی‌ها ریخته شده و پس از گذشت مدتی مشخص، وضعیت مصرف غذا بررسی و در خصوص تنظیم جیره در وعده‌های بعد تصمیم گرفته‌شده و هم‌زمان، کیفیت غذا، سلامت میگوها و … نیز موردتوجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.

موعد مناسب جهت آغاز بررسی سینی‌ها از روز 30 پرورش (پس از خاتمه دوره جیره کور) می‌باشد. در برخی موارد، پرورش‌دهندگان، پس از ذخیره‌سازی در استخر، یک یا دو عدد سینی را در محل خروجی قرار می‌دهند تا در هفته نخست پرورش، صرفاً وضعیت رشد و روده میگوهای ذخیره‌سازی شده را کنترل نمایند).

در خصوص تعداد مناسب سینی در استخرهای پرورش به‌طورمعمول جدول زیر توصیه می‌گردد:

مساحت استخر


تعداد سینی


کمتر از یک هکتار


1-2 هکتار


2 تا 3 هکتار


بیش از 3 هکتار

4-6


8


10


12

مدیریت سینی‌های غذادهی

کارایی سینی‌های غذادهی، بستگی تام به دو عامل مقدار غذای قرار داده‌شده در هر سینی و زمان بررسی سینی دارد. بروز اشتباه در هریک از عوامل یادشده، منجر به غذادهی بیش‌ازحد (کاهش کارایی تغذیه) و یا غذادهی کمتر از حد موردنیاز (کاهش رشد) خواهد گردید. در مزارع پرورش میگو، غالباً دو روش در کنترل سینی‌های غذادهی بر اساس زمان بررسی و مقدار غذای قرار داده‌شده در سینی (جدول 2) اعمال می‌گردد.

 

جدول 2. روش‌های مدیریت سینی بر اساس میزان غذای ثابت و متغیر

درزمینه مقدار غذای درون سینی و زمان بررسی سینی‌ها لازم است به نکات زیر توجه شود:
  • اندازه و سن میگو بر زمان بررسی سینی‌ها تأثیرگذار است.
  • مساحت استخر بر زمان بررسی سینی‌ها مؤثر می‌باشد.
  • عدم رعایت مقدار مناسب غذای درون سینی می‌تواند به بروز مشکل در تنظیم جیره (غذادهی کمتر و یا بیشتر از حد موردنیاز) منجر گردد.
  • پایداری و قوام غذا در آب، بر زمان بررسی غذا مؤثر می‌باشد.
  • جذابیت و خوش‌خوراکی غذا، زمان مصرف غذای درون سینی را کاهش می‌دهد.

در خلال بررسی سینی‌های غذادهی، مواردی چون میزان غذای مصرف‌شده، کیفیت غذا، کیفیت و رنگ مدفوع و روده، سلامت میگو، وضعیت پوست‌اندازی، تعداد میگوی درون سینی و بررسی میزان غذای مصرف‌شده باید مدنظر قرار گیرد. همچنین توصیه می‌شود بررسی سینی‌های غذادهی حداقل در دو وعده تغذیه صبح و عصر انجام شود.

میزان پیشنهادی غذا و زمان بررسی سینی بر اساس اندازه خوراک

بررسی کیفیت غذا

در این زمینه می‌توان به امکان مشاهده و کنترل وضعیت قوام غذا و نشت مواد مغذی (به‌صورت لایه‌های چربی) از ذرات غذا اشاره کرد.

بررسی سلامت میگو

با بررسی سینی‌های غذادهی امکان بررسی وضعیت سلامت میگوها از طریق مشاهده زوائد، رنگ و اندازه هپاتوپانکراس، وضعیت آب‌شش‌ها، وضعیت پوسته، وجود ناهنجاری‌های ریختی، امکان وجود لکه یا خراش بر روی پوسته در بخش شکمی و یا سرسینه، وجود یا عدم تلفات، رنگ عضله، بررسی وجود ناخواسته‌ها و …و مقایسه مشاهدات با الگوی میگوهای سالم فراهم می‌گردد.

ملاحظاتی در خصوص به‌کارگیری و مدیریت سینی‌های غذادهی

ازآنجاکه تراکم غذای ریخته شده در سینی‌های غذادهی، بسیار بالاتر از میزان غذای توزیع‌شده در واحد سطح استخر می‌باشد، امکان فساد سطح زیرین سینی به‌واسطه باقی ماندن غذای خورده نشده، بسیار زیاد خواهد بود.

لذا لازم است مدیران مزارع پرورش همواره این نکته را در نظر داشته و در جهت پاک‌سازی این ابزار و سطح زیرین و محیط اطراف آن اهتمام ورزند. خالی شدن سریع سینی‌های غذادهی همیشه نشان‌دهنده لزوم افزایش غذا نمی‌باشد.

در این زمینه توجه به بستر استخر و امکان وجود ناخواسته‌ها نیز ضروری است.

بهتر است قرار دادن غذا در سینی‌ها، پس از توزیع غذا در سطح استخر انجام شود در غیر این صورت، با مصرف سریع غذای موجود در سینی، امکان بروز خطا در تفسیر مشاهدات افزایش خواهد یافت.

نگارنده: فرزانه امانی کارشناس ارشد شیلات